Trädgårdstorget

I korsningen Runbyvägen/Trädgårdsvägen i Upplands Väsby finner vi det nyanlagda trädgårdstorget. Här har Topia, på uppdrag av av Upplands Väsby kommun, omvandlat vad som huvudsakligen var en trafikplats till ett uttrycksfullt småskaligt torg med färgskala som spelar mot de intilligande centrum- och bostadshusen.
Torgets huvudsakliga utmaning var en betydande nivåskillnad som behövde tas om hand, samtidigt som tillgängligheten säkerställdes. Torget har därför delats upp i två nivåer som binds samman av en mindre terrassering och två stycken tillgängliga ramper. Genom dessa terrasser löper regnbäddar som utformats för att ta emot torgets dagvatten. I dessa finner vi en blandning av buskage, perenner och solitärträd.
Färgskalan på beläggning, vegetation och utrustning spelar mot den befintliga arkitekturen, med en höst-inspirerad palett i blekgul, rödbrun och orange. Den blekgula markbeläggningen kontrasteras av ett linjerat mönster i mörgkrå betongmarksten och marksten av diabas som skapar rytm i torgets golv.
I torgets västra del anläggs en skulptural sittmöbel av diabas som blir ett blickfång och en naturlig samlingspunkt för torgets besökare.

Beställare: Upplands Väsby kommun
Team: Håkan Johnsson, Linus Fredriksson
Uppdrag: 2017-2018: Gestaltningsförslag till bygghandling