Vikingaskolan

Vikingaskolan är en F-6 skola för 700 elever belägen i centrala Handen, sydost om Haninge centrum. Skolan angränsar i nordost till ett större grönområde med Eskilsparken, i sydväst ligger större flerbostadsområden. Planområdet omfattar ca 3 ha och ska förutom skolan även innefatta studentbostäder.

Byggnaden ritades av Norkonsult och nominerades till Haninges arkitekturpris 2019.

Ett entrétorg med tallar och körsbärsträd, organiska inslag av konstgräs, sittbänkar och sittmurar samt möjlighet till streetskate har utformats för att passa både skol- och kvälls-/helgverksamheter.

En sammanhållen och överblickbar större skolgårdsyta med markmönster, friidrott, sand-, klätter-, snurr-, balans-, studs, rutsch-, gung-, boll- och lekhuslek har integrerats med befintlig vegetation och tar tillvara på nivåskillnaderna.

På vintern kan bollplanen i sydväst spolas till isbana och slänten användas för pulkaåkning.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) utformas som ett lekfullt grusdike med stock/sten eller växtlighet på skolgården samt gräsytor med tallar som alléträd närmast gatan.

Beställare: Haninge kommun
Team: Hanna Chatti, Allan Jensen, H. Johnsson
Uppdrag: 2015: skiss till förfrågningsunderlag