Braxenparken

Topias förslag vann i ett parallellt uppdrag för förnyelse av en naturlekpark i Fisksätra, initierat av Stena fastigheter och Nacka kommun. Det fortsatta uppdraget har omfattat upprustning av friytor, angöring, stråk och torgytor i stadsdelen. Boendesamverkan i olika former som öppna samråd, enkäter, möten  har varit en viktig inspirationskälla i utformningen av platsen. Fokus har legat på att skapa bra rörelsestråk, noder och entrérum och variationsrika parkrum för vila och lek. Gestaltningskonceptet innebär bla. att natur-karaktären förädlas och lyfts fram, och att till stor del special ritad utrustning, trappor och liknande gestaltas som objekt som framhäver naturkaraktär och topografi. Ytor för klätterlek, sandlek och vattenlek integreras i miljön med en variation av färgstark och naturnära karaktär.

Beställare: Nacka kommun/Stena fastigheter
Team: Martha Hedin, Fredrik Hast, Nancy Sarraf och Elisabeth Rågdahl
Uppdrag: 2009-2011 förstudie till bygghandling