Bäckbys bostadsgårdar

Bostads AB Mimer har tillsammans med Urban utveckling gett Topia landskapsarkitekter uppdraget att göra programhandling för upprustning av fyra gårdar i området Bäckby i västra Västerås. Projektet fortsatte sedan med förfrågningsunderlag och bygghandling för två av gårdarna: Välljärnet 4 och Martinprocessen 3.
Genom dialoger utförda av Urban utveckling har Topia utarbetat ett förslag med förutsättningen att behålla och utveckla redan existerande gröna strukturer på gårdarna. Förslagen innebär att tillföra tillgänglig lek med taktila element, sittplatser för små och stora grupper samt tillföra kompletterande planteringar med blomprakt.

Martinprocessen 3
En av utmaningarna med den befintliga situationen var de många uppdelade ytorna med grönska och lek som skiljdes av med ett överflöd av asfaltsgångar i olika storlek. Den nya gården samlar mycket leken i aktivitetsytor med olika karaktär och åldersindelning och har en stor samlingsplats med grillyta för en stor grupp. En plats för träning och rörelse för vuxna har tillkommit där det tidigare fanns ett matspisställ.

Välljärnet 4
En organisk karaktär med många stora träd präglade gården vilket utvecklades i förslaget med böljande planteringar och lekytor. Den slingrande huvudgången behölls och gården kompletteras av flera sittplatser för både små och stora grupper och lekytor tillgängliga för alla genom anläggning av två mönstergivna gummiytor med lekutrustning för flera åldrar. Några mindre träd planteras och skapar rumslighet till de sociala platserna.

Beställare: Bostads AB Mimer och Urban utveckling
Team: Katja Andersson Teleman, Ru Winroth
Uppdrag: 2018