Bockhornsparken

Bockhornsparken är en närpark som ligger i Linköping i anslutning till kuperad naturmark. Platsen omges av flerbostadshus från 50-talet och senare bebyggelse. Förslaget för Bockhornsparken tar vara på platsens naturliga förutsättningar och de nya aktivitetsytorna integreras i den befintliga vegetationen.

De fyra parkrummen: gläntan, slänten, lekskogen och kullen utvecklas till zoner med olika funktioner. Lekskogen får ett fokus för motorisk rörelse för både barn och vuxna. Framkomligheten till den intilliggande kullen förbättras. Gläntan ger utrymme för spontanlek på den öppna ytan och intill finns en rundad pergola med grillplats och plantering. Släntens nivåskillnader tas tillvara i utformandet av en sittgradäng.

Beställare: Linköpings kommun
Team: Martha Hedin, Hanna Chatti, Allan Jensen
Uppdrag: 2017: skiss till bygghandling