Integrerad barnkonsekvensanalys Alvik Östra

Topia landskapsarkitekter arbetade mellan 2015 och 2018 med en Integrerad barnkonsekvensanalys (IBKA) för Alvik Östra, med anledning av den omfattande exploatering som planeras i området. I IBKA-teamet ingick
Topia landskapsarkitekter, barnmiljöforskare och trafikkonsult. Syftet med Integrerad barnkonsekvensanalys är att barnperspektivet ska genomsyra hela planprocessen och bidra till en långsiktigt uthållig stadsplanering ur ett barnperspektiv. IBKA Alvik Östra var en av de första utredningarna där metoden tillämpades i Stockholms stad. IBKA-processen har under planarbetet bestått av flera delar:

1.Tidig dialog och inventering – Under 2015 utförde Topia landskapsarkitekter en kartläggning av barns friytor i Alvik. Dialog utfördes även med förskolor, familjedaghem, Alviksskolan och Bromma ungdomsråd.

2.Framtagande av förslag – Under 2015 och 2016 arbetade två team med arkitekter, stadsplanerare och trafikplanerare parallellt med programförslag för utvecklingsområde Alvik.Under 2016 arbetade även byggaktörer med egna arkitekter för att ta fram ett förslag för Alviks Strand-området. IBKA-teamet arbetade med att analysera planförslagen ur ett barnperspektiv och vägledde konsultteamen och byggaktörerna med målet att förbättra planerna ur ett barnperspektiv.

3.Konsekvensanalys av slutförslaget – Under början av 2018 gör IBKA-teamet en konsekvensanalys av slutförslaget.

Beställare: Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad
Team: Jenny Forslund, Katja Andersson Teleman, Martha Hedin, Malin Söderström, Håkan Johnsson
Uppdrag: 2015-2018 Integrerad barnkonsekvensanalys