Västerås sjukhus – Palliativ enhet

Vid Västerås sjukhus har Topia (2015) varit med och tagit fram utemiljön för en ny palliativ enhet.

När bot för patienter inte längre är möjlig är palliativ – lindrande vård – aktuell.  Enligt WHO är definitionen av palliativ vård:

 “Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom”

Gården har byggts upp av ett antal mindre rumsligheter sammankopplade med gångstråk. Rummen erbjuder de boende en intim miljö med sittplatser för samtal med närstående och personal eller egen kontemplation. Fokus för gestaltningen är de olika sinnena; syn, doft, hörsel och känsel.

Genom stor variation i växtmaterialet skapas unika miljöer inom de olika rummen. Växternas kontraster genom sin artrikedom och blomning över hela säsongen ger patienterna synintryck, väldoft och attraherar humlor och fjärilar. Porlande vatten i form av fågelbad, kvitter, samt surret från insekterna stimulerar hörseln. Trädgården ger möjlighet för rörelse och vila i skugga och sol. Växter och vatten återkommer i varierande och bekväm höjd för sängliggande och rullstolsburna.

Detta har varit ett väldigt speciellt projekt där stort fokus har legat på tillgänglighet då den största delen av patienterna är rollator- eller rullstolsburna eller helt sängliggande, varför säng ska kunna rullas ut samt uttag för t ex syrgas ska finnas integrerad i utemiljön.

Beställare: Västermanlandsläns landsting
Team: Håkan Johnsson, Jenny Forslund, Oskar Rendel
Uppdrag: 2015 programhandling till bygghandling