Heliostorget

I Hammarby Sjöstad, parallellt med Hammarby Allé, sträcker sig Bröderna Hedlunds Park. Här har Topia på uppdrag av Stockholms stad skapat ett parkstråk för rekreation och andrum i den tätbebygda stadsdelen. Heliostorget blir en central mötesplats mellan de två parkstråken. En större yta av gula, och olika nyanser av grå betongmarksten i torgets mitt bryts upp av cirkulära smågatstensytor. Då torget har en mängd olika avlopps- och nedstigsbrunnar som är nödvändiga att bevara vänds dessa till ett gestaltningsgrepp där de cirkulära smågatstensytor kringärdar de befintliga brunnarna, samt ett antal nya upplysta sittskulpturer i form av stiliserade upphöjda brunnslock lagts till. Två rader av naverlönn skänker torget skugga och ramar hela torget.Trafikytorna för bilarna och cyklarna avgränsas med sittblock av granit som är lekfullt placerade.

Beställare: Stockholms stad, exploateringskontoret
Team: Håkan Johnsson, Linus Fredriksson, Erik Wildheim
Uppdrag: programhandling - förfrågningsunderlag