Djurgårdstorget

Djurgårdstorget bildar med sin nya utformning en central samlande torgyta på Djurgården. Den långsmala torgytan är indelad i tre delar för att få ner skalan och skapa detaljrikedom: Cirkustorget, Salutorget och Entrétorget.
Cirkusplatsen: Mot Djurgårdsvägen har gångstråket prioriterats så att det alltid finns ett öppet gångstråk över torget. Ytan avgränsas norrut av en låg mur. Zonen mellan muren och Cirkus kan användas för evenemang, servicetransporter, och parkering, medan den södra delen av platsen alltid är tänkt att vara fri från hinder och utgör en generös passage och vistelseyta. Här finns sittbänk i soligt läge, flerstämmigt körsbärsträd och vattenspel.
Salutorget: Bänken, körsbärsträden och vattenspelet återkommer här men i form av två grönskande oaser på torgytan. Träden planteras i perennytor på samma nivå som resten av torget. Här går det att slå sig ner mer avskilt och njuta av blomning och grönska med utblick över torglivet. En bred diagonal lämnas fri för gångpassage och nödvändiga nyttotransporter på torget. Vid Salutorget finns Skansenbutiken med möjlighet till en ny tillgänglig entré med riktning ut mot torget. Kioskerna utmed södra trädraden relaterar direkt till Salutorget.
Entrétorget: Denna del utgör entrétorg till Skansen, men även till Djurgården. Torgytan samlas kring ett kvadratiskt vattenspel där vattnet kan upplevas i olika former; dimma, himmelspegel eller sprutande vattenspel. Vattenspelet går att stänga av, vilket tillåter flexibel användning av ytan och gör ytan fri från hinder på vintern.
Vattenspelet ramas in i söder av en långsmal bänk med sittplatser på båda sidor, samt ett träd av samma typ som på salutorget. Entrétorget avgränsas mot buss- och spårvagnens vändplats av en långsmal transparent byggnad/takkonstruktion. Här ges möjlighet att samla olika funktioner som biljettförsäljning och information om vad som händer på Djurgården, WC, bankomat, elskåp, mötesplats och vänthall för resande under tak m.m. Djurgårdscyklarna har flyttats hit i anslutning till samlingsplatsen med information om Djurgården.

Beställare: Stiftelse Skansen och Kungliga Djurgårdsförvaltningen KDF
Team: Martha Hedin, Marion Porte, Eril Hansén
Uppdrag: 2015: Idéförslag