Söder om Hall – Underlag för ny detaljplan

Förstudie av västra delen av fastigheten Hall 4:1 Södertälje. Landskapsanalys, kulturmiljöinventering samt undersökning av exploateringsförutsättningar inom området.

 

Beställare: Anders Bergkrantz arkitektkontor
Team: Håkan Johnsson, Martha Hedin, Rebecca Deutsch, Katja Andersson Teleman
Uppdrag: 2013