Kv Vandraren, Hallonbergen

I Hallonbergen har Topia gestaltat två större bostadsgårdar på garagebjälklag och ett mellanliggande gårdsrum som till del inte är underbyggt. Designschemat med förskjutna band binder ihop gårdens komponenter till en helhet och skapar en enkel och tilltalande variation när man rör sig runt på gården. En enkel struktur i grundformen och i växttematiken på gårdens olika ytor underlättar skötselinsatserna. Det centrala motivet är den grönskande trädinramade långsträckta platsen med flera milt belysta spaljé-inramade sittplatser. Den generösa, öppna gräsytan skapar plats för spontan lek och aktivitet. På gårdarna finns det små ”torg” där man kan parkera sin cykel, spela boule, schack eller andra spel.

Det mellersta gårdsrummet öppnar sig mot söder, ut mot det allmänna stråket och området upp mot Toppstugan. Gårdsytan har formats topografisk med kullar och med vegetation för att skapa rumslighet där både pulkabacken och berg i dagen vid de befintliga odlingarna blir en del av ett helhetsgrepp. Odlingar, grillplats, lek- och aktivitetsytor för mindre och större barn bredvid varandra ger en bra social möjlighet och trygghet med blandning av vuxna och barn. Där skapas fler mindre mötespunkter med möjlighet att slå sig ner på en bänk.

Beställare: Fastighets AB förvaltaren
Team: Elisabeth Rågdal, Martha Hedin, Allan Habekost-Jensen, Viktor Nilsson, Oskar Rendel
Uppdrag: 2013: programhandling till bygghandling