Årstafältet

I samband med framtagande av nya detaljplaner för bebyggelse och ny stadspark på Årstafältet arbetade Topia med en utredning kring fornminnet Göta landsväg.  Syftet med arbetet var att belysa parkens historiska kontext och att utreda hur utformning av park och bebyggelse på olika sätt påverkar den historiska vägdragningen över fältet. Vårt arbete syftade även till att  visa på konsekvenser av hur olika grundläggande förhållningssätt i mötet mellan park och bebyggelse, från de stora övergripande dragen ner till detaljnivå, har avgörande betydelse för att bevara värde och upplevelse av den ålderdomliga vägsekvensen (Stockholms äldsta handelsväg söderifrån) genom området.

Beställare: Stockholms stad
Team: Martha Hedin, Allan Jensen, Olof Engdahl
Uppdrag: 2011: utredning