Rankhus

Topia landskapsarkitekter haft ansvarat för landskapsplaneringen och utarbetat underlag för detaljplan (tillsammans med Liljewall landskapsarkitekter) för Rankhusområdet, norr om E18 i Kungsängen. Området omfattar cirka 450 hektar mark varav cirka 75 hektar är vattenområde och är tänkt att planläggas och byggas ut i etapper.

Målet är att redan från början skapa en tät stadsliknande bebyggelsestruktur med bostäder, handel, service och skolor som byggs ut i ett sammanhang. Planområdets sydvästra del förbinds med Västra Rydsvägen och centrala Kungsängen via en ny huvudgata under E18.
Grundläggande principer för den nya stadsdelen Rankhus är: stadsliknande struktur, blandade boendeformer, god arkitektur med stor omsorg om det offentliga rummet med torg, parker, gator och bebyggelse i samverkan.

I ett nära samarbete med projektgrupp och kommun har ett förslag tagits fram som ska möjliggöra en mycket omfattande bostadsutveckling som utnyttjar det kollektivtrafiknära läget, strandområdet, skogspartier med rekreativa och biologiska värden, samt den sk. Gröna dalen. Alla i projektgruppen har bidragit till arbetet med idéer, skisser och synpunkter.

Utmaningarna i uppdraget har främst varit att finna en struktur med gestaltningar och lösningar som innefattar hänsyn till naturvärden, kvalitativa skol- och förskolemiljöer, offentliga rum, lek- och rekreationsytor, lokal hantering och rening av dagvatten, kollektivtrafik, handel, service och tysta miljöer. I vissa delar av området finns det också stora topografiska utmaningar med starkt kuperad terräng.

Beställare: ABT-bolagen
Team: Håkan Johnsson, Kristoffer Backman, Erik Wildheim, Marion Porte
Uppdrag: 2016-2018: planering, gestaltning, underlag för detaljplan