Kristineberg 1

På uppdrag av NRE har Topia tillsammans med Arkitema Architects utarbetat ett vinnande förslag för kvarteren 1 och 6 i den den nya stadsdelen Kristineberg, strax norr om Vallentuna centrum. Förslaget tar avstamp i den befintliga situationen, där den befintliga naturmarken är förutsättningen för den byggda miljöns karaktär och inpassning i landskapet. Landskapet omkring och på huskropparna formas ur mötet mellan landsbygd och stadsbygd, en gradient mellan natur och kultur. Däri införlivas sociala värden med generösa gemensamma rum som både lockar till möten i boendemiljön samt lockar ut i den intilliggande naturmarken.

I skogens kant föreslås en brynzon som mynnar ut i en ängsyta med inslag av hagmarksvegetation. Nya skogsbryn bidrar med kvaliteter för både människor och djur. De byggs upp genom en gallring av den befintliga skogen som kompletteras med bärande trädplanteringar. Död ved som tillåts ligga kvar och ytor med gräsäng som slås en gång per år blir viktiga inslag i en biodiversitetsgynnande skötsel av området.

Rendering av Arkitema Architects.

 

 

Beställare: NRE
Team: Martha Hedin, Erik Hansén, Carl von Oelreich
Uppdrag: 2016