Landskaps- och barnkonsekvensanalys Högdalen

Under 2012 gjorde Topia Landskapsarkitekter en kombinerad landskaps- och barnkonsekvensanalys över Högdalen i Stockholm. Syften med analysen var att kartlägga hur området används och redogöra för de konsekvenser som uppstår vid exploatering och förtätning av Högdalens centrum. Efter samtal med elever, pedagoger och personal på skolor och fritids har informationen sammanställts och analyserats. Det tillsammans med kunskap om barns behov av lek och rörelse i sin närmiljö, Högdalens landskapsbild samt styrande dokument har resulterat i analyser och slutsatser för det fortsatt programarbetet vilket pågår just nu.

Team: Håkan Johnsson och Jenny Forslund