Företaget

Landskapsarkitekter

Topia är ett företag med landskapsarkitekter som arbetar med planering och formgivning av offentliga rum och platser. Vårt fokus riktas mot yttre miljö, landskapsarkitektur och markplanering. Våra kunder är offentlig förvaltning och kommunala bolag, liksom fastighets- och byggföretag.

Vi är delaktiga i olika skeden i stadsbyggnadsprojekten, från landskapsanalyser, planutredningar och gestaltningsprogram till finplanering och markprojektering, liksom parkrestaurering, trädvårdsplaner och underhållsplaner. Vi ritar parker, torg, bostadsgårdar, lekparker, aktivitetsanläggningar, vägmiljöer och trädgårdar. Vi skapar även utställningar, föreläser och deltar i utbildning.

Topia utgörs av  engagerade landskapsarkitekter och kontoret håller ständigt interna seminarier, genomför utvecklingsprojekt och åker på studieresor.

Att skapa en plats

Vi anser att det är viktigt att förstå varje projekt i ett större sammanhang. Utgångspunkten är naturligtvis att utnyttja platsens egenskaper, som förutom den fysiska situationen också har med ekonomiska, kulturella och sociala platsspecifika värden och förutsättningar. Målbilden ligger i att skapa en plats – hur den kommer till användning och påverkar interaktionen med sin omgivning.

En anläggning ska ha en dynamik och utvecklas genom åren. Växterna har en viktig roll i våra projekt, de bidrar till dynamiken över tiden, hanterar dagvatten, förstärker biologisk mångfald, ger karaktär och status till projekten. Topia Landskapsarkitekter är unika på det sättet att vi kombinerar uthålliga, ekologiska ideér med ekonomisk medvetenhet i både investering och förvaltningsskede.

Sedan 1998

Topia Landskapsarkitekter bildades 1998 av Martha Hedin, Rein Matson och Håkan Johnsson och har sedan dess varit verksamma inom stadsplanering, landskapsarkitektur och markprojektering. Kontoret finns i Stockholm och de flesta projekt återfinns i Mälardalsregionen. Kontoret växte de första åren till ett medelstort landskapsarkitektkontor, med 8-10 medarbetare. Idag är vi 16 medarbetare. Kontoret har arbetat med förnyelse av miljonprogrammets bostadsmiljöer, liksom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Kontoret har också sysslat mycket med lekparker och skolmiljöer. Samarbeten med konstnärer återkommer i flera projekt. På senare år är större och större andel av kontorets projekt bostadsrelaterade. Vi arbetar ofta med gestaltningsprogram och planutredningar, utformning av utemiljön och markprojektering.

Topia är verksamma i en bred skala från översiktlig planering till detaljprojektering, underhållsplanering och restaurering. Det har gett oss god kunskap och överblick över hela planeringsprocessen.

Vi eftersträvar en öppen dialog för att utveckla projekten och tillvarata varje medarbetares erfarenheter, kunskap och initiativkraft.